Våra mål

Psynlighets mål är utarbetade i samråd med föreningens medlemmar utifrån de behov av förändring vi ser just nu inom svensk psykiatrisk vård. Målen kan komma att uppdateras eller utvecklas. Motiveringar till målen kommer publiceras löpande på Psynlighets sociala medier och här på hemsidan. Har du några frågor om målen eller om något annat är du varmt välkommen att kontakta oss på psynlighet@gmail.com.

Läs våra mål nedan genom att klicka på rubrikerna. Klicka här för att öppna målen som pdf.

Tvångsvård
 1. Användningen av tvångsåtgärder ska minska till ett absolut nödvändigt minimum.
 2. Tvångsvårdslagstiftningen ska följas. Brott mot lagen ska leda till rättsliga påföljder.
 3. Genomför en statlig utredning, eller motsvarande, av de långsiktiga konsekvenserna på individ- och samhällsnivå av tvångsåtgärder.
 4. Lagstadga krav på dokumentation av samtliga tvångsåtgärder för att möjliggöra rättssäker uppföljning och tidig upptäckt av avvikande verksamheter.
 5. Lagstadga krav på att tvångsåtgärder bara får utföras om en läkare träffat patienten och gjort en bedömning på plats.
 6. Lagstadga att personuppgifter ska vara belagda med sekretess i domar om psykiatrisk tvångsvård.
Sexuella övergrepp
 1. Genomför en statlig utredning, eller motsvarande, av förekomsten av sexuella övergrepp som personal inom psykiatrin utsätter patienter för.
 2. Genomför en statlig utredning, eller motsvarande, av förekomsten av sexuella övergrepp som patienter inom den psykiatriska heldygnsvården utsätter andra patienter för.
 3. Upprätta en specialistenhet inom Polismyndigheten som utreder sexualbrott där patienten misstänks ha blivit utsatt av vårdpersonal.
Diskriminering
 1. Genomför en statlig utredning, eller motsvarande, av diskriminering inom psykiatrin utifrån diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning.
Rättssäkerhet
 1. Gör det möjligt att överklaga beslut från IVO.
 2. Gör det möjligt att anmäla missförhållanden inom den egna vården utan att behöva ha direktkontakt med vårdgivaren.
Behandling
 1. Alla patienter i behov av psykiatrisk slutenvårdsbehandling ska ha tillgång till psykologisk behandling under inneliggande vård.
 2. Alla patienter i behov av traumabehandling ska ha tillgång till detta inom ramen för vårdgarantin (90 dagar). För att möjliggöra detta behöver mer ekonomiska resurser allokeras till denna verksamhet.
 3. Alla patienter i behov av ätstörningsbehandling ska ha tillgång till detta inom ramen för vårdgarantin (90 dagar). För att möjliggöra detta behöver mer ekonomiska resurser allokeras till denna verksamhet.
 4. Alla patienter i behov av barnpsykiatrisk vård ska ha tillgång till detta inom ramen för vårdgarantin (30 dagar). För att möjliggöra detta behöver mer ekonomiska resurser allokeras till denna verksamhet.
 5. Öka tillgången till traumabehandling för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) orsakat av vård inom psykiatrin. För att möjliggöra detta behöver mer ekonomiska resurser allokeras till denna verksamhet.
 6. Ändra utformningen på ätstörningsvården så att patienternas behov tillgodoses.
 7. Lagstadga att patienter inte ska nekas vård för att de är för sjuka. Det ska alltid finnas ett grundansvar för patientens psykiatriska mottagning att erbjuda terapeutisk behandling.
 8. Lagstadga att patienter inte ska bli utan vård på grund av samsjuklighet i andra sjukdomar (psykiatriska, neuropsykiatriska, somatiska eller beroendesjukdomar).
Psykofarmaka
 1. Utför en rikstäckande kartläggning av användningen av neuroleptika vid psykiatriska icke-psykotiska tillstånd.
 2. Socialstyrelsen ska utifrån vetenskaplig evidens utforma riktlinjer för användning av neuroleptika vid psykiatriska icke-psykotiska tillstånd. Riktlinjerna ska även innefatta barn.
 3. Utfasningsmottagningar för psykofarmaka ska finnas tillgängliga för alla patienter i behov av detta.
 4. Riktlinjerna för SSRI-behandling av barn ska omprövas. Målvärdet för SSRI-behandling ska vara i nivå med andra länder med likvärdiga sjukvårdssystem.
Forskning
 1. Allokera statliga forskningsmedel till finansiering av forskning inom patientsäkerhet inom psykiatrin.
 2. Allokera statliga forskningsmedel till finansiering av forskning inom psykiatriska behandlingsmetoder.
 3. Allokera statliga forskningsmedel till finansiering av forskning på långtidseffekter av tvångsvård.
 4. Allokera statliga forskningsmedel till finansiering av forskning på långtidseffekter av psykofarmaka hos barn.